Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt “SMARTFITT- kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs” został przesłany do PARP w ramach III konkursu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Powrót