Firma

Polygon JMI Spółka z o.o. zawiązana została w kwietniu 2013 roku i ma na celu opracowywanie multidyscyplinarnych projektów biznesowych ukierunkowanych na tworzenie produktów i usług, które umożliwią budowanie nowoczesnej rentownej firmy w warunkach silnej konkurencji i dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii.

Prace wdrożeniowe realizowane przez Polygon JMI prowadzone są w ścisłej kooperacji z jednostkami naukowo-badawczymi i naukowcami jak również przedsiębiorstwami prywatnymi z Polski i z zagranicy.

W styczniu 2014 roku firma Polygon JMI Spółka z o.o. rozpoczęła realizację projektu finansowanego w ramach PO IG Działanie 8.1 pod nazwą „SMARTFITT- kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs.”

logos

 

aktualności

Wystartował test developerski podstawowej wersji aplikacji. Za kilkanaście dni będziemy mieli pierwsze wyniki.

Zatwierdzono plan promocji oraz wejścia e-usługi na rynek. Zarząd zatwierdził proponowany przez zespół marketerów oraz przyjęty przez zespół projektowy harmonogram. Data i dokładna godzina X nadchodzi, ale jest ściśle tajna…

Wewnętrzna prezentacja INTERFEJSU komunikacyjnego projektowanej aplikacji. Zarząd przyjmuje ostateczną koncepcję wdrożeniową. Aplikacja przygotowywana jest do testów developerskich oraz zamkniętych  testów rynkowych.

 

SMARTFITT

“SMARTFITT – kompleksowy, wirtualny doradca personalny w zakresie dobrostanu psycho-fizycznego, jako element wczesnej profilaktyki NCDs.” Platforma internetowa będzie alternatywą dla tradycyjnych form prowadzenia wczesnej profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych. Wyposażenie platformy w odpowiedni “zestaw narzędzi” umożliwi użytkownikowi kompleksową, obiektywną diagnozę oraz ocenę jego “potencjału zdrowia”. Ciągły monitoring aktywności fizycznej, trybu i stylu życia oraz sposobu odżywiania się stanowi kolejny filar projektowanej e-usługi. Wyniki monitoringu będą podstawą do wyznaczania użytkownikowi realnych celów zdrowotnych wraz konkretnymi planami i programami działania. Wdrożanie  zaprogramowanych działań będzie stanowić  element wczesnej profilaktyki NCDs przyczyniający się do poprawy zdrowia, natomiast rezygnacja z zaleceń będzie obniżać potencjał zdrowia.
Strategia marketingowa opracowana dla projektowanej e-usługi zakłada inną nazwę dla marki niż tytuł projektu. Nowa nazwa określi zaprojektowany produkt usługowy w całym kontekście ofertowym. Do chwili wejścia produktu na rynek nazwa marki została utajniona…

logos

 

Partnerzy

Cele biznesowe realizujemy w kooperacji z innymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi. W partnerstwie biznesowym Polygon JMI stosuje zasadę partnerstwa opartego o wzajemne zaufanie i obustronne korzyści finansowe.

parpclearmediaptn

DeSo 

 

Współpraca

W tej sekcji zamieszczamy aktualne oferty kierowane do potencjalnych współpracowników. Zapraszamy do współpracy zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Nasze propozycje oraz zaproszenia do składania ofert zmierzają do wyłanianie w drodze konkursu najlepszych propozycji współpracy płynących z rynku.

 

Kontakt

Polygon JMI Sp. z o.o.

ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska

NIP: 537 262 54 89

REGON: 061551474

KRS: 0000460432

wyślij
menu

kontakt

o firmie

aktualności

projekty

partnerzy

współpraca

news projects offer contact cooperation about